Lenormand kaartleggingen

Mlle LenormandDe 36 kaarten van Mlle Lenor­mand vra­gen een heel ande­re bena­de­ring dan wan­neer je de tarot zou leg­gen.

Waar de tarot­kaar­ten voor­al spie­ge­len en in­zicht la­ten zien, kun je door goed ge­bruik te ma­ken van de Lenormand­kaar­ten veel snel­ler en gede­tail­leer­der in­gaan op een bepaal­de situa­tie en kun je -vaker dan bij de tarot, ook een stuk­je toe­komst zien.Lenormand weeklegging

Lenormand weekleggingDe uitgebreide Lenor­mand week­leg­ging bestaat uit de duiding van een 7-tal kaarten, één voor iedere dag van de week. De samenhang tussen de kaarten geeft een nauw­keu­riger beeld van het­geen je deze week te wach­ten staat. Iede­re dag heeft zijn ei­gen kaart, maar deze staat in ver­hou­ding tot het gro­tere ge­heel van de week­verza­meling.

Naar de Lenormand week­legging

Lenormand maandlegging

Lenormand maandleggingIn deze Lenormand maand­leg­ging lees je wat wat je in de maand van je keu­ze kan ver­wach­ten. Je bent be­ter voor­be­reid op de din­gen die ko­men gaan en kunt opti­maal ge­bruik maken van je moge­lijk­heden. Haal het beste uit je­zelf en de omstan­dighe­den!

Naar de Lenormand maand­leg­ging


Lenormand succeslegging

Lenormand succesleggingDe succes­leg­ging helpt je jouw koers uit te zet­ten, zoda­nig dat je suc­ces boekt. Je kan de kaar­ten leg­gen op je leven of op een speci­fieke situa­tie waar­in je meer suc­ces wenst. Zo leer je hoe jij het mees­te uit het le­ven kan ha­len de komen­de maand en wer­ke­lijk suc­ces boekt.

Naar de Lenormand suc­ces­leg­ging

Lenormand dagkaart trekken

Onze gratis Lenormand dagkaart trekken vind je ook bij het gratis aanbod.


Lenormand relatielegging

Lenormand relatielleggingIn deze relatie­leg­ging lees je hoe jij en je part­ner de komen­de 1 - 2 maan­den in het le­ven staan. Je ziet wat ieder er­vaart in het le­ven en wat jul­lie los van el­kaar bij­dra­gen aan de rela­tie. Je leest hoe dit alle­maal weer door­werkt in jul­lie samen­zijn. Je vindt advie­zen hoe je zo­wel per­soon­lijk kan groei­en als de gezamen­lijke band kan ver­sterken.

Naar de Lenor­mand relatie­legging

Lenormand perspectieflegging

Lenormand perspectifeleggingDe pers­pectief­leg­ging geeft je in­zicht in jouw situa­tie. De kaart 'Hui­dige situa­tie' geeft je een alge­meen beeld. De kaart 'Wat werkt mee?' spreekt over je ster­ke kan­ten, kan­sen en moge­lijk­heden. De kaart 'Val­kui­len en tegen­wer­king' ver­telt je waar­in je voor­zich­tig­heid dient te betrach­ten. De kaart 'Wat zou je moe­ten doen?' geeft ad­vies hoe jij je ge­luk bevor­dert, de laat­ste kaart 'Waar leidt het toe?' geeft het eind­resul­taat, ver­telt je wat je kan ver­wach­ten in cir­ca een maand tijd.

Naar de Lenormand pers­pec­tief­leg­gingLenormand cursus met bonus

Videocursus leren wer­ken met de Lenor­mand kaar­ten met als ex­tra bo­nus het e-book Paranor­maal Ontwa­ken met oefe­ningen om je paranor­male ver­mo­gens een stap­je ver­der te ontwik­kelen, waar­door je de Lenormand­kaar­ten op een an­der niveau kunt le­zen! Met niet goed geld te­rug garan­tie.

Lees meer...


Alle persoonsgegevens worden conform onze Privacy en Cookie verklaring verwerkt.


Werken met Lenormand


Cursus Lenormand

lenormandWil je de gehei­men van de kaar­ten van Mlle Lenor­mand ont­dekken? Start met de Lenor­mand cursus en ont­vang het e-boek direct in je mail­box! Niet goed geld terug.

Lees meer