Meer kaartleggingen

Op deze overzichtspagina vind je Zigeuner kaart­leg­gingen en Engelen kaarten­leg­gingen.


Zigeuner kaartleggingen

Nathalie KriekDe teksten bij onze zigeu­ner kaart­leg­gingen zijn geschre­ven door Natha­lie Kriek. Zij is taro­tiste, alter­natief thera­peute en schrijf­ster. Natha­lie leer­de op haar 15e al van haar oma hoe je gewo­ne speel­kaar­ten kunt gebrui­ken om de toe­komst te voor­spel­len.

» Lees meer over zigeuners

Trek een gratis zigeu­ner dag­kaart


Zigeuner weeklegging

zigeuner-weekleggingDe Zigeuner week­leg­ging brengt duide­lijk in kaart wat je de komen­de week kunt ver­wach­ten op alge­meen vlak, en op het gebied van lief­de, werk, finan­ciën en wel­zijn.

Naar de Zigeuner week­leg­ging


Zigeuner regressielegging

zigeuner-regressieleggingTijdens dit regressie-consult zal uit­gebreid aan­dacht wor­den be­steed aan de oor­zaak van jouw pro­bleem en kun je le­zen wat het ge­volg is als je op deze ma­nier door­gaat. Ook krijg je enige bruik­bare advie­zen om mee aan de slag te gaan.

Naar de Zigeuner regres­sie­leg­ging


Boeken van Nathalie Kriek:


Zigeuner Shuvanilegging

zigeuner-shuvanileggingGypsy waarzeg­sters wor­den Shuvani`s g­enoemd. Zij zijn meeste­res­sen in het voor­spel­len, juist door­dat zij geleerd heb­ben goed naar hun intuï­tie te luis­teren. Ook jij kunt dat le­ren. Want deze rea­ding gaat over jouw ei­gen spiri­tuele ontwik­keling en is een lei­draad voor per­soon­lijke goei.

Naar de Zigeuner Shuvani­legging

Engelen kaartleggingen

Renée MerkestijnDe teksten voor de Engelen­kaart­leg­gingen zijn opge­steld door Renée Merkestijn, schrijf­ster, parag­noste en kaart­leze­res.

» Lees meer over engelen


Engelen levenslegging

Engelen levensleggingDe engelen ver­schij­nen niet voor niets. De enge­len hel­pen jou je rich­ting te bepa­len en la­ten je zien wat je het bes­te kunt doen. Je treft ad­vies aan en een voor­beeld van aan­roe­pingen waar­mee je hen in je dage­lijkse le­ven om hulp kunt vra­gen.

Naar de Engelen Levenslegging


Boeken van Renée Merkestijn:


Engelen advieslegging

Engelen adviesleggingEngelen komen op je pad als jij ze no­dig hebt, je hoeft hen al­leen maar om hulp te vra­gen. De eer­ste aarts­engel ver­telt je waar de be­lem­meringen lig­gen en helpt je die weg te halen. De twee­de aarts­engel helpt je om ver­nieu­wing te brengen in je le­ven.

Naar de Engelen advies­leggingParanormaal ontwaken

paranormaal ontwakenEen e-book om je para­nor­male ga­ven te ontwik­kelen, met niet-goed-geld-terug garan­tie. Inclu­sief een gra­tis video cur­sus Lenor­mand kaar­ten, nu voor slechts €17,-

Lees meerPersoonlijk consult

Je kunt hier ook terecht voor een betrouw­bare spiri­tuele adviseur.

Ga naar de consulentenAlle persoonsgegevens worden conform onze Privacy en Cookie verklaring verwerkt.


Spirituele Community

spirituele community Toegang tot diver­se spiri­tuele cur­sus­sen en erva­ring­en uit­wisse­len in een be­slo­ten en vei­lige omge­ving.

Lees meer...


Domeinnamen te koop

HetStaatInDeSterren.nl

MyMobi.nl

YouMobi.nl

  Neem bij interesse contact met ons op


Cursus tarot

cursus tarot Wil je de gehei­men van de tarot­kaar­ten ont­dekken? Start met de tarot cursus van Maddy Kersten en ont­vang de cur­sus direct in je mail­box! Niet goed geld terug.

Lees meer...Mediumschap

mediumschap Thuis­studie waar­in je leert de stem van je gids of gid­sen te ho­ren. Chan­nelen wordt een onder­deel van je le­ven.

Lees meer...


Cursus Lenormand

lenormandWil je de gehei­men van de kaar­ten van Mlle Lenor­mand ont­dekken? Start met de Lenor­mand cursus en ont­vang het e-boek direct in je mail­box! Niet goed geld terug.

Lees meer