Horoscopen: Uitgebreide geboortehoroscoop volwassene

Een zeer uitgebreide horoscoop van Astro Media gebaseerd op jouw eigen persoonlijke geboorte­gegevens!

spirituele communityDeze uitgebreide geboorte­horoscoop wordt gemaakt met jouw persoon­lijke geboorte­datum, geboorte­tijd en geboorte­plaats. Er wordt gekeken naar een groot aantal planeet­standen en de invloed die deze kunnen uitoefenen op je persoon­lijkheid en je leven.

De uitgebreide geboorte­horoscoop toont jouw posi­tieve en nega­tieve eigen­schap­pen, geeft je inzicht in je karak­ter, je persoon­lijk­heid en je gevoels­leven en laat even­tuele moge­lijk­heden zien met betrek­king tot relaties, gezond­heid en werk.

De opbouw van de horoscoop

De inhoud bestaat uit een korte beschrij­ving van de astro­logie, de alge­mene ken­mer­ken van je ster­ren­beeld, je persoon­lijke horos­coop­tekening en je per­soon­lijke geboorte­horos­coop.

De horoscoop bevat geen moei­lijke astro­logische begrip­pen, maar is door Astro Media geschre­ven in begrij­pelijk Neder­lands.

Vergeet niet je horoscoop op te slaan!

Deze horoscoop wordt online ge­maakt en je kunt deze daarna prin­ten of op­slaan als PDF (ca. 35 pagi­na`s A4) door op het printerikoontje te klikken onderaan de horoscoop.

Privacy

Astro Media behan­delt je gege­vens ver­trou­welijk en stelt deze, con­form de Wet Be­scher­ming Per­soons­gege­vens, niet ter beschik­king aan der­den. Je per­soon­lijke gege­vens wor­den weer ver­wij­derd nadat de horos­coop op het scherm is getoond.

Introductieprijs

De prijs bedraagt ter intro­ductie slechts € 19,95 en je kunt beta­len met Ideal of Ban­contact.

Astro Media is inge­schre­ven bij de KvK onder num­mer 59783885.

Bij vragen of pro­ble­men kun je mailen naar info@astro-media.nl

 

 Spirituele Community

spirituele community Toegang tot diverse spirituele cursussen en ervaringen uitwisselen in een besloten en veilige omgeving.

Lees meer...